Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуНапрямки досліджень Центру


Центр колективного користування науковим обладнанням «Інноваційна геоенергетика» є унікальним науково-дослідним об’єктом, який за спектром діяльності дозволяє охопити значний перелік тематичних напрямків для вирішення актуальних фундаментальних та прикладних задач у сфері енергетики та енергоефективності у відповідності до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» шляхом провадження освітянської, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.


Напрямки досліджень Центру:

- дослідження показників якості електричної енергії в системах електропостачання;

- оцінка електромагнітної сумісності споживачів електричної енергії в мережах;

- визначення параметрів режимі роботи електричних мереж з позицій надійності функціонування та електробезпеки;

- дослідження децентралізованих систем енергозабезпечення з використання альтернативних джерел енергії;

- побудова та дослідження енергоефективних структур електрогенеруючих комплексів з децентралізованими джерелами;

- високоточна діагностика параметрів режимів експлуатації електричних машин високотехнологічних виробництв;

- інформаційні та комунікаційні технології проектування та виготовлення 3D-моделей обєктів;

- енергоаудит та енергоменеджмент для об’єктів промислового і громадського призначення, сертифікація виробництва;

- адаптація технології підземної газифікації до якісного складу веглецевмісної сировини;

- визначення якісного та кількісного складу отриманої енергетичної та хімічної сировини при газифікації вуглецевмісної сировини виходячи з конюктури споживчого ринку;

- дослідження можливостей утилізації твердих побутових  відходів у газогенераторах;

- дослідження теплових полів сформованої геореакторної системи на базі газогенератора задля ефективного отримання  геотермальної енергії;

- проведення наноструктурних та мікроструктурних досліджень мінеральних і органічних речовин та матеріалів, незалежно від їх агрегатного стану (гірські породи, метали і їх сплави, живі організми, крім газів) з рентгеноструктурним і хімічним аналізом складу.

 

Окремими напрямками та завданнями діяльності є:

- здійснення тісного зв’язку наукових досліджень з навчальною і науковою роботою профільних кафедр Засновника та Учасників шляхом залучення науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів до науково-дослідних робіт.

- інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом співробітництва із ЗВО МОН України, науковими установами НАН України, галузевими науковими установами, підприємствами різної форми власності, органами місцевого самоврядування, громадськими установами, зарубіжними науковими установами та комерційними структурами.

- поєднання потенціалу провідних університетів м. Дніпра і регіону, а також формування нової концепції проведення досліджень, направлених на забезпечення енергетичної безпеки нашої держави.

- впровадження результатів наукових досліджень у практику Засновника та Учасників і сторонніх організацій.

© 2006-2021 Інформація про сайт